środa, 25 czerwiec 2014 14:28

Oldza – odbudowa koryta cieku m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz

W 2014 roku zakończono projekt pn. „Oldza – odbudowa koryta cieku m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ciek Oldza jest prawostronnym dopływem rzeki Kwisy na terenie gminy Gryfów Śląski i Lubomierz. Podstawowym celem inwestycji było zapewnienie parametrów koryta cieku (szerokość, głębokość) umożliwiających swobodny odpływ wód normalnych przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych poziomów wody gruntowej w przyległym terenie i urządzeniach wodnych. Zminimalizowano ujemne oddziaływanie na przyległe tereny w czasie przepływu wód wezbraniowych. Wykonano umocnienia koryta zapewniając jego trwałość, a także przebudowano budowle usytuowane w korycie, będące w złym stanie technicznym lub posiadające parametry utrudniające swobodny odpływ.


W ramach inwestycji wykonano:
- odbudowę koryta cieku wraz z wykonaniem umocnień dna i skarp na długości 11,4 km,
- udrożnienie koryta cieku na długości 2,6 km,
- 11 przejazdów gospodarczych,
- 4 kładki i 5 mostów kamienno - żelbetowych,
- 5 przepustów żelbetowych i próg drewniany,
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe w formie ściany żelbetowej – 0,4 km.

Korzyści z przeprowadzonej inwestycji:
- przywrócenie sprawności technicznej cieku,
- poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych,
- wzrost  bezpieczeństwa powodziowego terenów  przyległych.

Okres realizacji inwestycji:
rozpoczęcie – lipiec 2007 r.
zakończenie – maj 2014 r.
Miejsce inwestycji:
Województwo dolnośląskie
Powiat lwówecki
Gminy: Gryfów Śląski, Lubomierz
Miejscowości: Gryfów Śląski, Milęcice, Wojciechów
Całkowity koszt inwestycji: 13,35 mln zł
Wysokość dofinansowania: 7,98 mln zł
Beneficjent: Województwo Dolnośląskie
(Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu)